Conditii legale sau ce zice juristul

Merita citit, contine informatii interesante! Nu e bla-bla-ul obisnuit.
Printare si inramare
Print Friendly and PDF

CONTRACT

Prezentul contract se incheie conform termenilor si notiunilor definite in Anexa 1 si a comenzii ferme din formularul de comanda.
Numarul si data contractului sunt date de numarul si data comenzii ferme.

1. Partile contractante

Prezentul contract se incheie intre: S.C. AZERO S.R.L., cu sediul in str. Constantin Disescu nr. 4, Bucuresti - sector 1, cod postal 011089, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5721/2001, CUI R0-13959117, telefon (021) 222.73.93, fax (021) 223.14.84, cont nr. RO67-RNCB-0067-0047-9465-0001, deschis la Banca Comerciala Romana, in calitate de PRESTATOR, reprezentata legal prin Ciprian Furtuna si Horia loan in calitate de administratori,

si

BENEFICIARUL, persoana juridica sau fizica, identificata conform datelor specificate in formularul de comanda - anexat la contract.

2. Obiectul contractului

Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile comandate de catre beneficiar si descrise in formularul anexat, iar beneficiarul sa efectueze plata prestatiei comandate.

3. Drepturile si obligatiile partilor

3.1. Prestatorul

Prestatorul se obliga sa execute lucrarea la termenul si in conditiile comandate de beneficiar. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului listele de preturi uzitate la momentul efectuarii comenzii, pentru a-si putea calcula contravaloarea acesteia.Prestatorul se obliga sa anunte beneficiarul de orice modificare intervenita in tarifele de executie a prestatiei, cu cel putin 15 zile inainte de modificarea acestora. Prestatorul este obligat sa inlocuiasca si sa livreze gratuit beneficiarului (pe una din caile stabilite in contract) produsele care contin defecte cauzate din neglijenta sa. Beneficiarul are obligatia sa returneze prestatorului pe spezele sale ca dovada partile din lucrare care contin defecte. Prestatorul nu raspunde pentru efectuarea incorecta sau incompleta a comenzii, daca aceasta este determinata de informatiile eronate sau incomplete trimise de beneficiar pana in momentul inceperii procesarii. in cazul in care susmentionata situatie determina repetarea comenzii, aceasta se va face conform planului curent de tarifare. Prestatorul nu este responsabil pentru defecte in produsul finit care sunt cauzate partial sau integral de software-ul utilizat de client.

3.2. Beneficiarul:

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata la termenele si in conditiile stipulate in prezentul contract. Beneficiarul are obligatia sa plateasca taxele de transport, daca acesta este efectuat de transportatori autorizati. Beneficiarul are obligatia de a lua la cunostinta si de a respecta instructiunile de utilizare a serviciului, prezentate de catre prestator si afisate in web-site. Beneficiarul are obligatia sa faca receptia marfii la momentul primirii acesteia, si sa semneze formularul ce reprezinta dovada acceptarii marfii. Sesizarile ulterioare sunt nule de drept. Beneficiarul are obligatia de a furniza toate datele si detaliile conform solicitarilor prestatorului, pentru buna desfasurare a prestatiei. Beneficiarul are obligatia de a efectua o copie de siguranta a datelor si a materialelor trimise spre executare de catre prestator. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile suferite de beneficiar prin necreerea copiei de siguranta a materialului comandat. Beneficiarul este unic raspunzator fata de orice pretentii, costuri, daune, cheltuieli rezultate din incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, patent, marca sau design industrial continuta intr-o comanda trimisa spre procesare. Prestatorul nu este obligat sa execute comenzile pe care le considera inacceptabile din punct de vedere al criteriilor anterioare.

3.3. Clauza de confidentialitate

Partile convin ca, pe toata durata contractului si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului. Obligatia de confidentialitate incumba ambelor parti ale contractului de prestari de servicii. Fisierele trimise de beneficiar si stocate in spatiul public de FTP al prestatorului nu au caracter confidential, prin natura solutiei informatice utilizate. Beneficiarul are dreptul de a solicita si de a i se acorda acces intr-un cont privat, de tip FTP, gazduit in sistemele informatice ale prestatorului, cu autentificare pe baza de parola.

4. Livrarea comenzii

Livrarea obiectul prestatiei se va face astfel:

  • de catre prestator, prin mijloacele acestuia
  • de catre un transportator autorizat
  • de catre beneficiar, de la sediul prestatorului

Livrarea comenzii se face conform conditiilor enumerate in site la data introducerii comenzii. Modul de livrare pentru fiecare comanda in parte se stabileste de catre parti in momentul introducerii comenzii. in situatia in care livrarea este efectuata de catre prestator, acesta o va face la data si la adresa specificata in wb-site de beneficiar. Prestatorul nu raspunde pentru eventualele prejudicii suferite de catre client sau de catre prepusii acestuia, cauzate de nelivrarea la termen a comenzii, indiferent de modalitatea prin care se executa aceasta. Prestatorul nu raspunde pentru depasirea termenelor de livrare determinate de cauze neimputabile lui. Prestatorul nu raspunde pentru degradarea sau distrugerea comenzii, produsa de transportatorii autorizati implicati in livrarea marfii.

5. Plata

Plata se efectueaza in lei, in conditiile specificate in formularul de comanda. in cazul in care plata se face prin ramburs, beneficiarul are obligatia de a achita atat costul transportului, cat si pe cel al returnarii catre prestator al sumei reprezentand contravaloarea serviciilor prestate. Beneficiarul poate solicita factura proforma pentru oricare din sumele datorate prestatorului, precum si pentru suma totala. Acceptarea facturii reprezinta acceptarea platii contravalorii serviciului si acceptarea marfii, si este remisa beneficiarului odata cu plata sau odata cu livrarea produselor. Cota TVA este de 19%, prevazuta de legislatia in vigoare.

Pentru comenzile ale caror caracteristici depasesc specificul ofertei prestatorului se vor aplica tarife adecvate acestor prestatii. Pentru acest gen de lucrari clientul va fi informat asupra pretului prestatiei inainte de executarea comenzii.

6. Receptia marfii

Beneficiarul va face receptia produsului comandat in momentul primirii acestuia si va semna procesul verbal de receptie. Orice reclamatie ulterioara este nula de drept. Procesul verbal de receptie se va intocmi in doua exemplare, cate unul pentru fiecarea parte. Acesta constituie si dovada acceptarii marfii din punct de vedere calitativ. in cazul in care receptia nu se efectueaza pe loc (dat fiind volumul lucrarii) beneficiarul va trimite procesul verbal de receptie prestatorului in termen de 5 zile de la primirea marfii. Daca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea marfii beneficiarul nu contesta calitatea acesteia, prestatorul considera bunul acceptat. Beneficiarul este responsabil pentru receptia marfii (calitativ si cantitiv) si in cazul in care livrarea se face la alte adrese decat sediul beneficiarului. Valoarea reparatiei imputabile prestatorului se limiteaza la valoarea comenzii respective. in cazul in care reclamatia beneficiarului este efectuata in conditiile prezentului contract, prestatorul poate sa suspende temporar (cu notificarea beneficiarului) executarea comenzilor in derulare, pana la corectarea cauzelor defectiunii semnalate. in acest caz termenele de livrare vor fi decalate in mod corespunzator.

7. Raspunderea contractuala

in situatia in care beneficiarul se afla in faliment, executare silita sau lichidare, acesta are obligatia de a plati de indata contravaloarea prestatiei aflate sub incidenta prezentului contract, indiferent de data platii specificata la punctul 5 din contract. Beneficiarul are obligatia exigibilitatii platii catre prestator inaintea tuturor celorlalti creditori inscrisi in toate situatiile enumerate anterior. Partile convin ca orice comunicare facuta prin fax, e-mail sau posta sa fie valida.

8. Clauze de forta majora

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul este exonerat de raspundere pentru neexecutarea comenzilor (intarziere sau alte situatii) si in urmatoarele cazuri:

  • dificultati in sau imposibilitatea dovedita a procurarii materiilor prime si a materialelor sau a combustibilului
  • situatii imprevizibile cauzate angajatilor (epidemii, boli contagioase, greve etc) - reglementari comerciale, embargo
  • defectiunea echipamentelor sau a componentelor acestora, in cazul imposibilitatii demonstrate de remediere a defectiunilor
  • intreruperea prelungita a energiei electrice, a conexiunii la internet
  • defectiuni, alterari sau penetrari neautorizate ale sistemelor informatice ale prestatorului, provocate de terti (hackers)

9. Clauza penala

Partile convin ca pentru neplata la termen a serviciului prestat, partea in culpa sa suporte o penalitate de 0.2 % pentru fiecare zi de intarziere. Neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor asumate prin contract, sau executarea lor cu intarziere, da dreptul celeilalte parti la rezilirerea contractului doar in baza unei notificari scrise, prealabile, transmise partii in culpa. Partea indreptatita a cere rezilierea contractului (pentru neexecutarea de catre cealalta parte a propriilor obligatii) nu va datora celeilalte parti, pentru aceasta solutie, nici o despagubire, compensatie, penalitate sau alte asemenea. Partea indreptatita a face notificarea reziliaza contractul de drept la data mentionata in notificarea scrisa prealabila, fara punere in intarziere, sau fara indeplinirea unei alte formalitati prealabile, inclusiv obtinerea unei hotarari judecatoresti.

10. Litigii

Divergentele la prezentul contract se rezolva pe cale amiabila sau judecatoreasca, partile adresandu-se instantelor competente pentru rezolvarea litigiului comercial sau civil. Prezentul contract este supus legislatiei romanesti. Orice eventuale litigii se vor judeca numai de catre Tribunalul Bucuresti. Prezentul contract s-a intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare la data semnarii acestuia. Contractul este valabil pana la data stingerii obligatiilor reciproce ale prestatorului si ale beneficiarului.

ANEXA - Formularul de comanda

Este formularul de pe verso-ul acestui contract. Pentru a fi valid, trebuie sa fie insotit de textul contractului, semnat si stampilat de catre beneficiar, si sa contina: datele de identificare ale beneficiarului, descrierea completa a serviciilor comandate, oferta de pret pentru aceste servicii, modalitatea de plata si optional avansul achitat, semnatura si stampila clientului, in dreptul rubricii "Comanda ferma".

PRESTATOR                                                                     BENEFICIAR 

Prin lansarea unei comenzi in MyPoster, consimtiti expres si neechivoc sa respectati Conditiile legale, Regimul datelor personale
si instructiunile de utilizare a serviciului.

Stadiul comenzii Dvs.:

OK

12 motive pentru a ne contacta:

¿Entiendes?


Toate preturile din site sunt exprimate in lei si contin TVA 19%. Preturile nu includ costurile de livrare, cu exceptia cazurilor mentionate explicit. Powered by Tremend
close Important: NOUL myposter va fi funcțional din aprilie 2021. Până atunci, vă rugăm trimiteți orice solicitare prin e-mail, la adresa office@myposter.ro. Vă mulțumim că ați rămas împreuna cu noi.