Conditii legale sau ce zice juristul

Merita citit, contine informatii interesante! Nu e bla-bla-ul obisnuit.
Printare si inramare
Print Friendly and PDF

MyPoster pentru autori:

Contract de cesiune a drepturilor de autor

1. Partile contractante

Prezentul contract se incheie intre:

S.C. PROCONSINFO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Banu Manta nr. 21, bl. 35, sc. B, ap. 54, sector 1, cod 011226, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5721/2001, CUI R01395117, telefon 021-222.73.93, fax 021-223.14.84, e-mail office@myposter.ro, cont nr. RO67-RNCB-0067-0047-9456-0001, deschis la Banca Comerciala Romana, in calitate de cesionar, reprezentata legal prin d-nii Ciprian Furtuna si Horia Ioan in calitate de administratori, numita in continuare "MyPoster", si

Dl./ Dna....., adresa, localitate, cod postal, judet, e-mail, telefon, fax, CI seria / nr., CNP, IBAN, banca, sucursala

in calitate de cedent, numit in continuare "Autor".

2. Obiectul contractului

Prezentul contract are ca obiect cedarea dreptului de reproducere si difuzare a operelor asupra carora autorul are drepturi de utilizare, catre cesionar, in scopul productiei si comercializarii de reproduceri fizice.

Prezentul contract este o cesiune neexclusiva si se aplica pe teritoriul Uniunii Europene. Prezentul contract este un contract-cadru. Lista operelor care fac obiectul contractului este disponibila on-line, cu acces restrictionat, permis doar autorului.

3. Drepturile si obligatiile partilor

Autorul garanteaza autenticitatea operei sale si faptul ca nu face obiectul altui contract exclusiv care sa fie inca in vigoare. Autorul este unic raspunzator fata de orice pretentii, costuri, daune, cheltuieli rezultate din incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, patent, marca sau design industrial continuta intr-o opera trimisa spre publicare.

MyPoster nu este obligat sa prelucreze operele pe care le considera inacceptabile din punct de vedere al criteriilor anterioare.

MyPoster are dreptul sa accepte sau nu lucrarile propuse de autor, pe baza criteriilor tehnice, de vandabilitate, precum si a legislatiei aplicabile. MyPoster poate refuza publicarea operelor care contin pornografie, sunt discriminatorii, defaimatoare sau alte asemenea.

in situatia in care MyPoster solicita modificari de ordin tehnic asupra operelor trimise spre publicare, dupa trimiterea materialelor, autorul se obliga sa le efectueze intr-un termen rezonabil. Daca autorul refuza sa modifice opera, MyPoster are dreptul sa retraga din vanzare produsele respective, fara a fi necesara stingerea prezentului contract.

MyPoster se obliga sa multiplice opera in functie de comenzile primite si de estimarile proprii. Autorul accepta faptul ca, in conformitate cu particularitatile serviciului MyPoster, este imposibil de estimat succesul comercial al produselor.

Atat autorul, cat si MyPoster, au dreptul sa promoveze si sa vanda opera in orice mediu, in orice modalitate si prin orice mijloace considera de cuvinta.

Autorul nu are dreptul sa se prezinte in fata publicului ca reprezentant al serviciului MyPoster si nu are dreptul sa aduca atingere imaginii acesteia. in caz contrar, MyPoster ii poate solicita despagubiri materiale si morale.

Pentru cedarea drepturilor de reproducere si difuzare a operei, cesionarul se obliga sa achite autorului remuneratia unitara din momentul efectuarii vanzarii, inmultita cu numarul de exemplare vandute si incasate, cu exceptia impozitelor retinute la sursa si a TVA-ului. Suma va fi virata in cel mult 5 zile lucratoare de la solicitarea efectuata on-line de catre autor. Cotele TVA sunt in functie de legislatia in vigoare. MyPoster va aplica orice modificare a legislatiei in domeniu (Cod Fiscal, etc) intervenita ulterior incheierii prezentului contract, cu notificarea prealabila a autorului, dar fara a fi necesar acordul acestuia.

Cedentul are obligatia de a respecta toate procedurile legale privind declararea veniturilor realizate in timpul derularii prezentului contract, precum si plata impozitelor aferente, cu exceptia sumelor retinute la sursa.

Remuneratia autorului nu va fi afectata de eventualele reduceri de pret, perioade promotionale, lichidari de stoc sau orice alte practici comerciale efectuate in procesul de promovare a operei. Autorul are dreptul sa solicite retragerea operelor sale din vanzare, ceea ce nu implica si stingerea prezentului contract. in cazul in care, in momentul retragerii operei la solicitarea autorului, exista exemplare din opera in stoc, sau cesionarul are obligatii contractuale cu distribuitori autorizati, MyPoster are dreptul de a promova si de a vinde opera pana la stingerea obligatiilor catre distribuitori, sau pana la epuizarea stocurilor din opera in cauza. in aceasta situatie, valoarea remuneratiei datorata autorului este cea din momentul initierii comenzilor respective.

4. Remuneratia autorului

Remuneratia bruta cuvenita autorului este stabilita de acesta la libera sa discretie. Autorul accepta faptul ca pretul final de vanzare a operei este compus din insumarea remuneratiei, a costurilor de productie si, optional, a costurilor de livrare.

Autorul poate solicita in orice moment modificarea remuneratiei cuvenite, individual, pentru oricare din lucrarile trimise.

in cazul in care MyPoster deruleaza campanii de promovare sau orice alte activitati care implica opera in cauza, autorul va fi remunerat si pentru exemplarele distribuite cu titlu gratuit sau cu alte preturi de vanzare decat cele stipulate in prezentul contract.

Situatia vanzarilor este permanent disponibila autorului, on-line, in site-ul MyPoster.

in situatia in care succesul comercial al operei este nesatisfacator, autorul poate retrage opera sau se poate adresa altui serviciu similar, fara stingerea prezentului contract, in conditiile cesiunii neexclusive a drepturilor.

Toate platile se efectueaza in lei.

5. Achizitionarea de exemplare din opera proprie

Autorul poate achizitiona exemplare din lucrarile proprii, pentru care nu beneficiaza de remuneratia reprezentand dreptul de autor.

Autorul sau prepusii acestuia pot revinde conform legii exemplarele astfel achizitionate, in orice medii si prin orice mijloace. in cazul revanzarii, autorul nu are dreptul sa se prezinte in fata publicului ca reprezentant al serviciului MyPoster si nu are dreptul sa aduca atingere imaginii acesteia.

6. Raspunderea contractuala

Partile convin ca orice comunicare facuta prin e-mail sau posta sa fie valida.Partile convin ca, pe toata durata contractului si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului. Obligatia de confidentialitate incumba ambelor parti contractuale.

7. Durata contractului

Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata.Contractul poate inceta prin acordul ambelor parti, prin incheierea unui proces verbal de stingere. MyPoster este indreptatit sa suspende contractul, in orice moment, pentru oricare din urmatoare motive:

  • modificari contractuale survenite in relatia cu autorul, care impun incheierea un nou contract
  • interpretarea cu rea-credinta, dovedita, din partea autorului, a prevederilor prezentului contract

8. Clauze de forta majora

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare. MyPoster este exonerat de raspundere pentru neexecutarea comenzilor (intarziere sau alte situatii) si in urmatoarele cazuri:

  • dificultati in sau imposibilitatea dovedita a procurarii materiilor prime si a materialelor sau a combustibilului
  • situatii imprevizibile cauzate angajatilor (epidemii, boli contagioase, greve etc), reglementari comerciale, embargo
  • defectiunea echipamentelor sau a componentelor acestora, in cazul imposibilitatii demonstrate de remediere a defectiunilor
  • intreruperea prelungita a energiei electrice, a conexiunii la internet
  • defectiuni, alterari sau penetrari neautorizate ale sistemelor informatice ale prestatorului, provocate de terti (hackers)

9. Clauza penala

Partile convin ca pentru neplata la termen a serviciului prestat, partea in culpa sa suporte o penalitate de 0.1 % pentru fiecare zi de intarziere. Neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor asumate prin contract, sau executarea lor cu intarziere, da dreptul celeilalte parti la rezilierea contractului doar in baza unei notificari scrise, prealabile, transmise partii in culpa. Partea indreptatita a cere rezilierea contractului (pentru neexecutarea de catre cealalta parte a propriilor obligatii) nu va datora celeilalte parti, pentru aceasta solutie, nicio despagubire, compensatie, penalitate sau alte asemenea. Partea indreptatita a face notificarea reziliaza contractul de drept la data mentionata in notificarea scrisa prealabila, fara punere in intarziere, sau fara indeplinirea unei alte formalitati prealabile, inclusiv obtinerea unei hotarari judecatoresti.

10. Litigii

Divergentele la prezentul contract se rezolva pe cale amiabila sau judecatoreasca, partile adresandu-se instantelor competente pentru rezolvarea litigiului comercial sau civil. Prezentul contract este supus legislatiei romanesti. Orice eventuale litigii se vor judeca in Bucuresti.

11. Alte clauze

Partile inteleg, fiind in deplina cunostinta de cauza, faptul ca prezentul contract nu reprezinta o cesiune a tuturor operelor autorului, nefiind in prezenta ipotezei prevazute de art. 41 alin. 2 din Legea nr. 8/1996.
MYPOSTER                                                                     AUTORUL 


Stadiul comenzii Dvs.:

OK

12 motive pentru a ne contacta:

¿Entiendes?


Toate preturile din site sunt exprimate in lei si contin TVA 19%. Preturile nu includ costurile de livrare, cu exceptia cazurilor mentionate explicit. Powered by Tremend
close Important: NOUL myposter va fi funcțional din aprilie 2021. Până atunci, vă rugăm trimiteți orice solicitare prin e-mail, la adresa office@myposter.ro. Vă mulțumim că ați rămas împreuna cu noi.